امروز: ۱۴۰۳ پنج شنبه ۳ خرداد

نام مؤسسه : مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر که به اختصار مؤسسه نامیده می شود.

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و همچنین اداری است و در زمره مؤسسات غیر انتفاعی موضوع مقررات ذیربط مندرج در قانون تجارت است و هیچ وابستگی به سازمان و نهادی اعم از دولتی ، غیر دولتی ، عمومی غیر دولتی و دیگر اشخاص ندارد.

مؤسسه با هدف تامین و تقویت بنیه مالی و معیشتی کارکنان سپرده گذار و افزایش سطح رفاه آنان با جلب پشتیبانی بانک و همراهی و مشارکت کارکنان سپرده گذار از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی مجاز ، مشروع و قانونی با هدف ایجاد ثروت و فزونی توانایی مالی تاسیس خواهد شد.

فصل اول

ماده 1 نام و نوع مؤسسه :

نام مؤسسه : مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر که در این اساسنامه به اختصار به عنوان مؤسسه نامیده می شود. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و با رعایت مفاد این اساسنامه و طبق موازین قانونی فعالیت می نماید و در مسایلی که در اساسنامه پیش بینی نشده یا مسکوت می باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود.

ماده 2 موضوع مؤسسه :

با عنایت به اهدافی که مؤسسه برای دست یابی به آنها تاسیس شده می تواند با رعایت تمامی مقررات قانونی و اخذ مجوز در مواردی که نیاز به اخذ مجوز دارد، در تمامی فعالیت های مرتبط به موضوع مؤسسه، از جمله موارد ذیل (بدون این که محدودیت در این موارد باشد) فعالیت نماید.

1. تشویق سپرده گذاران به مشارکت در فعالیت های اقتصادی کشور.

2. جذب نقدینگی و هدایت آن به بخش های اقتصادی و مشارکت در بازار سرمایه.

3. فراهم ساختن زمینه برای مشارکت سرمایه های کوچک در بخش تولید.

4. ارائه تسهیلات لازم به پرسنل مؤسسه.

5. شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و معرفی مؤسسه در این نمایشگاه ها.

6. مشاوره در امور سهام شرکت ها.

7. سپرده گذاری نزد بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا دیگر واحدهای مجاز داخلی و خارجی.

8. مشارکت در اداره واحد های رفاهی مانند هتل، باشگاه، واحدهای تجاری، اداری.

9. ارائه خدمات مشاوره در خصوص فعالیت های اقتصادی.

10. مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی و نهاد های اقتصادی و مالی به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی.

11. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

12. انجام کلیه امور محوله پرسنل به مؤسسه.

13. اقدام به اخذ موافقت اصولی و راه اندازی و بهره برداری از کارگاه ها، کارخانجات و شرکت های مختلف تولیدی، بازرگانی، مهندسی، عمرانی، خدماتی، کشت و صنعت.

14. هر نوع فعالیت مشاوره اقتصادی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور که مؤسسه را در نیل به اهداف خود بنحو مستقیم یا غیر مستقیم کمک می نماید.

15. انجام امور محوله از ناحیه بانک شهر با رعایت مصالح بانک و مؤسسه، موضوعات فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی.

ماده 3 مرکز اصلی مؤسسه :

مرکز اصلی مؤسسه : تهران – میدان فردوسی – ساختمان بانک شهر – طبقه پنجم کد پستی 1131964411

مؤسسه می تواند در صورت نیاز یا عندالاقتضاء در دیگر مناطق یا شهرها شعبه یا نمایندگی داشته باشد.

ماده 4 منابع مالی مؤسسه :

مؤسسه می تواند برای نیل به اهداف خود اقدام به جذب منابع مالی نماید. روش های جذب منابع از جمله شامل موارد ذیل خواهد بود.

1. حداقل معادل 3 درصد حقوق (حقوق پایه، مسوولیت، جذب، مزد سنوات، مسکن، بن کالا و حق اولاد) ماهیانه کارکنان و معادل آن (3درصد) توسط بانک و شرکت های تابعه و وابسته بانک.

2. کمک ها و هدایای نقدی وغیر نقدی بانک شهر، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه به مؤسسه.

3. سپرده گذاری شاغل رسمی، قراردادی، مشاورین، بازنشسته و هرکسی که به نحوی رابطه استخدامی با بانک شهر یا مؤسسات وابسته دارد.

4. کمک یا کمک های هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز و قابل قبول از لحاظ مقررات جمهوری اسلامی ایران.

ماده 5 سرمایه مؤسسه :

سرمایه مؤسسه 000/000/000/100 ریال می باشد که این سرمایه به نسبت قدرالسهم مربوط متعلق به تمامی سپرده گذاران موجود در تاریخ ثبت اساسنامه می باشد.

اعمال تمامی حقوق مالکانه توسط هیات امناء در خصوص سرمایه یاد شده از هر جهت به لحاظ مالکیتی یا مدیریتی جانشین اشخاص مذکور محسوب می گردد. لذا اصل سرمایه مؤسسه، تمامی سود، منافع حقوق و امتیازات ناشی از آن و همچنین آن بخش از سهام و سهم الشرکه، امتیازات و منافع منعلقه شرکت ها و مؤسساتی که به این مؤسسه تعلق دارد انحصارا در اختیار مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر خواهد بود.

مؤسسه می تواند با تایید هیات امناء اقدام به افزایش یا کاهش سرمایه نماید.

ماده 6 مدت مؤسسه پس از تشکیل نامحدود خواهد بود.

ماده 7 تابعیت: تابعیت مؤسسه ایرانی است.

ماده 8 ذینفعان مؤسسه عبارتند از تمامی کارکنان شاغل رسمی، قراردادی، مشاورین، بازنشستگان و هر کسی که به نحوی رابطه استخدامی با بانک شهر یا شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته دارد می باشد.

ماده 9 ارگان مؤسسه، ارگان مؤسسه عبارتند از:

الف) هیات امناء

ب) هیات مدیره

ج) مدیر عامل

د) بازرس

ماده 10 هیات امناء به شرح ذیل خواهد بود:

1. مدیر عامل بانک شهر (رییس هیات امناء)

2. اعضاء هیات عامل (در حال حاضر 7 نفر می باشد)

3. مدیر عامل یکی از هلدینگ ها به انتخاب مدیر عامل بانک

4. مدیر عامل یکی از هلدینگ ها به انتخاب مدیر عامل بانک

5. 3 نفر کارشناس متخصص، مرتبط با فعالیت مؤسسه به انتخاب مدیر عامل بانک

تبصره 1 : حضور در جلسه هیات امناء مؤسسه افتخاری می باشد.

تبصره 2 : در صورت اصلاح ساختار سازمانی بانک، معرفی اعضاء هیات امناء متناسب با ساختار جدید توسط مدیر عامل بانک انجام خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت استعفاء هر یک از اعضاء فوق انتخاب فرد جایگزین توسط مدیر عامل انجام خواهد شد.

ماده 11 وظایف هیات امناء و اختیارات آن :

1. استماع گزارش هیات مدیره – تصویب ترازنامه و صورت های مالی مؤسسه.

2. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد تقسیم سود از طرف هیات مدیره.

3. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس.

4. تصویب اساسنامه و تغییرات و اصلاحات بعدی آن.

5. تصویب بودجه مؤسسه، پاداش و حق حضور جلسات اعضاء هیات مدیره.

6. تنظیم و تصویب آیین نامه ها با هدف تعیین شرایط عضویت و قطع عضویت.

7. تصویب آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه.

8- تمامی اختیارات که مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 دارند.

ماده 12 جلسات و تصمیمات هیات امناء:

هیات امناء به طور سالیانه به دعوت رییس یا نایب رییس هیات امناء تشکیل جلسه می دهد و نسبت به برنامه ها، فعالیت ها و روش های مؤسسه تصمیم گیری می نماید.

جلسات یاد شده با حضور رییس یا نایب رییس امناء، بعلاوه دو سوم دیگر از اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متخذه با اکثریت رای موافق اعضاء حاضر در جلسه معتبر نافذ و لازم الاجرا می باشد.

ماده 13 هیات مدیره:

هیات مدیره مرکب از 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر علی البدل خواهد بود که برای مدت سه سال توسط هیات امناء انتخاب می شوند. در صورت خاتمه مدت عضویت در هیات مدیره تا معرفی اشخاص جدید اشخاص قدیم در سمت خود باقی بوده و اختیار قانونی خواهند داشت.

ماده 14 وظایف هیأت مدیره :

انجام هر نوع سرمایه گذاری ، عقد قرارداد و پیمان مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی در چارچوب برنامه مصوب

1. تهیه و تصویب آئین نام های مالی ، معاملاتی ، استخدامی ، اداری ، تشکیلاتی ، طرح طبقه بندی مشاغل و دیگر آئین نامه های مورد نیاز

2. تصویب بودجه سالانه مؤسسه

3. خرید ، فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول ، ماشین آلات و تمامی وسایل امکانات مورد نیاز

4. اجرای مصوبات هیأت امناء

5. طرح دعوی یا شکایات علیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی و شکایات مطروحه علیه مؤسسه یا تمامی حقوق قانونی مشمتل بر اعتراض ، تجدید نظر ، اعاده دادرسی ، فرجام خواهی ، استرداد درخواست ودعوی ، استرداد اسناد ، اعلام و ادعای جعلیت اسناد و ایراد نسبت به اسناد ارائه شده علیه مؤسسه ، صلح و سازش ، داوری ، طرح دعوی ورود ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، جلب ثالث و دفاع از دعوی جلب ثالث ، طرح دعوی تقابل و دفاع از دعوی متقابل ، حق توکیل به غیر ولو به کراراً انتخاب وکیل برای مؤسسه با حق قطع و فصل دعاوی و سازش و عزل وکیل

6. تهیه و پیشنهاد دستور العمل تحقق اهداف مؤسسه پایش زمینه های حمایت های علمی ، اطلاعاتی ، فنی ، اقتصادی ، فرهنگی و معنوی

7. تصویب پیشنهاد تأسیس شرکت های مورد نیاز یا هرگونه مشارکت در شرکت های موجود یا هرگونه طرح جدید و ...

8. تصویب برنامه های مربوطه در چارچوب موضوع و اهداف مؤسسه

9. تعیین حقوق و مزایا و تصویب افزایش آن و همچنین پرداخت پاداش به کارکنان مؤسسه

10. تصویب نمودار سازمانی پیشنهادی از طرف مدیرعامل برای مؤسسه

11. پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه مؤسسه به هیأت امناء

12. انتخاب مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای آن ( مدیرعامل ممکن است از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از اعضا باشد )

13. هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل مؤسسه تفویض نماید.

تبصره : آنچه در چهارده بند فوق قید شده تمثیلی است و نه حصری و هر تصمیمی که هیأت مدیره جهت پیشبرد صندوق درچارچوب مصوبات هیأت امناء اتخاذ نماید معتبر و لازم الرعایه است.

 

ماده 15:جلسه هیأت مدیره

الف) جلسات هیأت مدیره هر ماه حداقل یک بار و به دعوت مدیرعامل یارئیس هیأت مدیره تشکیل می گردد.

  1. جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن در هر صورت با رأی موافق اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر است .

 

ماده 16 وظایف مدیرعامل :

1. اجرای کلیه مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره

2. تهیه و تنظیم خلاصه دارائی و  دیون مؤسسه هر 6 ماه یکبار و تسلیم آن به هیأت مدیره و بازرس قانونی

3. وصول مطالبات و پرداخت دیون

4. اجاره و استجاره ، فسخ و واگذاری اجاره پس از تأئید هیأت مدیره ، طرح هر گونه دعاوی با حق تجدید نظر ، فرجام خواهی از احکام ، اعاده دادرسی ، حق انتخاب وکیل یا حق توکیل ...

5. تهیه ترازنامه ، صورتهای مالی ، صورت دارایی ، مطالبات ، دیون مؤسسه صورت حساب های دوره عملکرد سالیانه و دیگر امور مربوط به حسابهای سال مالی جهت تأئید هیأت مدیره و ارائه به هیأت امناء

6. عقد هر نوع قرارداد ، تغییر  تبدیل و تعدیل آنها و فسخ و تعلیق یا اقاله و ابطال قراردادها ، واگذاری قرارداد واجرای آنها راجع به خرید ، فروش ، معاوضه ، اموال منقول و غیر منقول به طور کامل انجام تمامی معاملات طبق آئین نامه معاملات مؤسسه ، پس از تأئید هیأت مدیره

7. پیشنهاد افتتاح حساب جاری و هر نوع حساب دیگر نزد بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری دیگر جهت تصویب هیأت مدیره ، نگهداری حساب های مؤسسه به نحو مناسب مطابق مفاد قانون تجارت وبر اساس استانداردهای حسابداری

8. تعهد ظهر نویسی و قبول هر نوع اسناد و اوراق تجاری با رعایت صرفه و صلاح مؤسسه

9. تهیه و تدوین بودجه مؤسسه وارائه به هیأت مدیره و اجرای آن پس از تصویب

 

ماده 17 امضاء مجاز :

تمامی اوراق واسناد بهادار و تعهد آور وقراردادها و هر سند دیگر که متضمن قبول تعهد باشد به وسیله مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهمور به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود

نامه ها و  مکاتبات اداری صرفاً به وسیله مدیرعامل و یا مقام مجاز از ناحیه وی امضاء خواهد شد.

ماده 18:

هیأت امنا از بین اشخاص حقیقی وحقوقی یک شخص را به عنوان بازرس اصلی و یک شخص را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب می نماید.

بازرس تکلیف دارد گزارش های خود را حداقل 20 روز قبل از تشکیل جلسه سالانه هیأت امناء تسلیم هیأت مدیره نماید و هیأت مدیره مکلف است گزارش بازرس را همراه نظریه ....حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه هیأت امنا تسلیم هر یک از اعضاء هیأت امنا نماید.

بازرس باید هر گونه تخلف را در امور مؤسسه که از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده می نماید بلافاصله با هیأت امنا اطلاع دهد .

بازرس حق مداخله در امور جاری واجرائی مؤسسه را نداشته و اقدام مشارالیه در اجرای وظایف نبایستی مانع جریان امور مؤسسه شود ولی بازرس هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد و مدارک مؤسسه و ملاحظه آنها نیاز داشته باشد هیأت مدیره و مدیرعامل مکلفند اسناد و مدارک و اطلاعات مذکور را در اختیار بازرس قرار دهند.

 

ماده 19: سال مالی

سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.

بدیهی است سال اول که ابتدای آن تاریخ تأسیس مؤسسه است از این قاعده مستثنی است.

ماده 20: تقسیم سود

سود مؤسسه در پاایان هر سال مالی پس از کسر تمامی هزینه ها ، استهلاک و تمامی کسورات قانونی یا ذخایری که به تصویب هیأت امنا رسیده است مشخص شده و به سپرده گذاران تخصیص داده خواهد شد.

تبصره : پس از برگزاری مجمع عمومی و تخصیص سود ، سپرده گذاران مجاز خواهند بود به میزان سود متعلقه برداشت نمایند.

ماده20: انحلال

صورتی که اکثریت مطلق هیأت امنا رأی به انحلال مؤسسه بدهند یک یا چند شخص به عنوان مدیر تصفیه و همچنین یک شخص به عنوان ناظر مدیران تصیفه تعیین می گردد.

 وظایف مدیران تصفیه ، حق الشرکه و شیوه بازپرداخت آن و انتقال مابقی اموال منقول و غیر منقول پس از کسر اصل و فرع حقوق ، اشخاص حقیقی و حقوقی که آورده داشته اند بر اساس آئین نامه مصوب هیأت امنا بین ذینفعان به نسبت تقسیم خواهد شد.

 

ماده 22 : سایر موارد

هر مورد که این اساسنامه نسبت به آن ساکت است مطابق مقرررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران و دیگر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.