موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-10      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر تعداد بازدید : 28760

اخبار و رویدادها | وصول مطالبات از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ؛ به ثمر نشستن انتظاری چند ساله

وصول مطالبات از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ؛ به ثمر نشستن انتظاری چند ساله
پیگیری وصول بالغ بر 45 میلیارد ریال کسورات پرسنل بانک شهر از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران که پس از یکسال و نیم مکاتبه ، جلسه و رایزنی ، در آذر ماه سال 1397 منتج به نتیجه گردید .
پیگیری وصول بالغ بر 45 میلیارد ریال کسورات پرسنل بانک شهر از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران که پس از یکسال و نیم مکاتبه ، جلسه و رایزنی ، در آذر ماه سال 1397 منتج به نتیجه گردید.