موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-11      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر تعداد بازدید : 24650

اخبار و رویدادها | خرید ساختمان سعادت آباد و ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از خرید

خرید ساختمان سعادت آباد و ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از خرید
خرید ساختمان سعادت آباد صرفاً به جهت ایجاد ارزش افزوده ونهایتاً انتفاع ناشی از فروش آن ، به مبلغ 1.484 میلیارد ريال از شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 08/01/1396 و با شرط شش ماه تنفس و پرداخت 11 قسط 134 میلیارد ریالی به ازای هر شش ماه یک قسط خریداری و تا تاریخ تحریر این گزارش 2 فقره از اقساط جمعاً به مبلغ 271 میلیارد ريال پرداخت گردیده است .لازم به ذکر است که ارزش ساختمان موصوف در حال حاضر با توجه به کارشناسی انجام شده بالغ بر 1.790 میلیارد ريال می باشد .
خرید ساختمان سعادت آباد صرفاً به جهت ایجاد ارزش افزوده ونهایتاً انتفاع ناشی از فروش آن ، به مبلغ 1.484 میلیارد ريال از شرکت مسکن و عمران تجارت آتیه کیش در تاریخ 08/01/1396 و با شرط شش ماه تنفس و پرداخت 11 قسط 134 میلیارد ریالی به ازای هر شش ماه یک قسط خریداری و تا تاریخ تحریر این گزارش 2 فقره از اقساط جمعاً به مبلغ 271 میلیارد ريال پرداخت گردیده است .لازم به ذکر است که ارزش ساختمان موصوف در حال حاضر با توجه به کارشناسی انجام شده بالغ بر 1.790 میلیارد ريال می باشد.