موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-12      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر تعداد بازدید : 24798

اخبار و رویدادها | افزایش ارزش سهام کارگزاری شهر

افزایش ارزش سهام کارگزاری شهر
در تاریخ 20/10/1395 مؤسسه مبادرت به خرید 20% سهام شرکت کارگزاری شهر از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به بهای کارشناسی به مبلغ 21.591 میلیون ريال نموده و متعاقباً در افزایش سرمایه شرکت مذکور به مبلغ 24 میلیارد ريال شرکت نموده که قیمت تمام شده آن برای مؤسسه 45.591 میلیون ريال می¬باشد و در حال حاضر نیز ارزش سرمایه گذاری مذکور طبق شواهد موجود بالغ بر 100میلیارد ریال می باشد.
در تاریخ 20/10/1395 مؤسسه مبادرت به خرید 20% سهام شرکت کارگزاری شهر از شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه به بهای کارشناسی به مبلغ 21.591 میلیون ريال نموده و متعاقباً در افزایش سرمایه شرکت مذکور به مبلغ 24 میلیارد ريال شرکت نموده که قیمت تمام شده آن برای مؤسسه 45.591 میلیون ريال می¬باشد و در حال حاضر نیز ارزش سرمایه گذاری مذکور طبق شواهد موجود بالغ بر 100میلیارد ریال می باشد.