موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-16      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر تعداد بازدید : 26152

اخبار و رویدادها | مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب شد

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب شد
آقای سید علیرضا سید اردو بادی به عنوان مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب گردید. وی از مدیران موفق و با تجربه که قریب به 12 سال است به عنوان مشاور عالی مدیران عامل وقت بانک شهر همکاری می نمایند. ایشان با حفظ سمت در مسند مشاور عالی مدیر عامل محترم بانک شهر اکنون از طرف هیأت مدیره محترم به عنوان مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب گردیدند. هیات مدیره و کارکنان این موسسه توفیق ایشان را از خداوند متعال در تحقق اهداف عالیه سازمان مسئلت دارند.
 
 
آقای سید علیرضا سید اردو بادی به عنوان مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب گردید.
وی از مدیران موفق و با تجربه که قریب به 12 سال است به عنوان مشاور عالی مدیران عامل وقت بانک شهر همکاری می نمایند.
ایشان با حفظ سمت در مسند مشاور عالی مدیر عامل محترم بانک شهر اکنون از طرف هیأت مدیره محترم به عنوان مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر منصوب گردیدند.
هیات مدیره و کارکنان این موسسه توفیق ایشان را از خداوند متعال در تحقق اهداف عالیه سازمان مسئلت دارند.