موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-9      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۶ مهر تعداد بازدید : 26722

اخبار و رویدادها | سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش

سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش
در اسفند ماه سال 1396 جهت جلوگیری از رسوب نقدینگی ، مؤسسه مبادرت به خرید 10 واحد خدماتی و نمایشگاهی در جزیره کیش به مبلغ 170 میلیارد ریال اقدام نمود که هم زمان با خرید ، اسناد 10 واحد مربوطه بصورت قطعی به نام موسسه انتقال یافته است، در حال حاضر ملک موصوف با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری 210 میلیارد ریال می باشد ، که اقدامات اولیه جهت فروش صورت پذیرفته است .

در اسفند ماه سال 1396 جهت جلوگیری از رسوب نقدینگی ، مؤسسه مبادرت به خرید 10 واحد خدماتی و نمایشگاهی در جزیره کیش به مبلغ 170 میلیارد ریال اقدام نمود که هم زمان با خرید ، اسناد 10 واحد مربوطه بصورت قطعی به نام موسسه انتقال یافته است، در حال حاضر ملک موصوف با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری 210 میلیارد ریال می باشد ، که اقدامات اولیه جهت فروش صورت پذیرفته است .